Our services

01

บริการทำบัญชี (Accounting)

 • ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชีและระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมายกำหนดไว้
 • จัดทำสมุดบัญชีต่างๆ เช่น สมุดรายวันซื่อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่ายสมุดรายวันทั่วไปและบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี
 • บันทึกข้อมูลและทำการปรับปรุงรายการต่างๆตามความเหมาะสมโดยใช้ซอฟแวร์ที่ยอมรับกันทั่วไป
 • จัดทำงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบการเงินโดยครบถ้วนและถูกต้องได้แก่ ลูกหนี้เจ้าหนี้เงินสด เงินฝากธนาคาร ทะเบียนทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา
02

บริการภาษีอากรและกฎหมาย (Tax and Legal)

        เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรและกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษา และวางแผนกลยุทธ์แก่ลูกค้าให้เสียภาษีอย่างถูกต้องและประหยัดรวมทั้งการดำเนินธุรกิจให้ เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยจำแนกบริการได้ดังนี

 1. การวางแผนภาษีเงินได้
 2. การสอบทานทางภาษี
 3. การให้บริการจัดเตรียมและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
 4. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านภาษี
 5. จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
 6. จัดทำรายละเอียด เตรียมแนบภาษี พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
  – แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54)
  – แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30 และ ภ.พ. 36)
  – แบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
  – แบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)
  – แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50)
 7. ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในกรณีที่มีหนังสือเชิญพบ (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตาม)
03

บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory)

  บริการให้คำปรึกษาทางการเงินมีเป้าหมาย เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดใน การตัดสินใจลงทุน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของลูกค้าซึ่งประกอบด้วย

 • การควบรวมกิจการและการซื่อกิจการ
 • การวางแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
 • การจัดหาแหล่งทุนสำหรับโครงการ
 • การวิเคราะห์และประเมินมูลค่ากิจการ
 • การวิเคราะห์ผลกระทบทางบัญชีและภาษีจากโครงสร้างทางธุรกิจ
 • การตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตในองค์กร
04

บริการนำส่งประกันสังคมและยื่นหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือนพนักงาน

 • จัดทำรายละเอียด เตรียมแบบภาษี ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
 • จัดทำและเตรียมแบบพร้อมนำส่งประกันสังคม
 • แบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ ( สปส. 1-10)
 • แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ( สปส. 1-03)
 • แบบแจ้งพนักงานเข้า – ออก ( สปส. 1-03/1, สปส. 6-09)
 • ยื่นกองทุนเงินทดแทนประจำปี

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าบริการขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1 – 01)

05

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

 • การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ
 • การวางแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
 • การจัดหาแหล่งทุนสำหรับโครงการ
 • การวิเคราะห์และประเมินมูลค่ากิจการ
 • การวิเคราะห์ผลกระทบทางบัญชีและภาษีจากโครงสร้างทางธุรกิจ
 • การตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตในองค์กร

  06

  กฎหมาย

   • ประมวลรัษฎากร กฎหมายภาษีอากร
   • ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
   • ประมวลกฎหมายอาญา
   • กฎหมายแรงงาน

  07

  หนังสือพิมพ์รายวัน

        บริการลงโฆษณา ประกาศต่างๆ จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เชิญประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท แจ้งให้ชำระหนี้และไถ่ถอนจำนอง เลิกห้าง เลิกบริษัท ควบบริษัท ลดทุนงบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทจำกัด(มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผล ย้ายที่ทำการ ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ประกาศให้ลูกค้ามารับสิ่งของที่ซ่อม ประกาศขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี้ ฯลฯ

  Contact Us

  Graphic Map

  Contact Detail

  69/18 Moo 2 Banplub,

  Pak Kret , Nonthaburi 11120

  Telephone: (02)924-2668, (02)924-1870
  Mobile: 094-449-5453 ,093-926-9195
  Mobile: 090-959-2994
  Fax: (02)924-1868

  Email: jpacc_62@hotmail.com 
  Website: www.jpacc.co.th

  3 days ago

  J P Accounting And Consultant Co., Ltd

  บริษัท เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา ร่วมกับ สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ
  ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิวิสสุกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงพาณิชย์ ครบรอบปีที่ 99 “วันพาณิชย์” ปี 2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
  ... See MoreSee Less

  View on Facebook

  วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์
  ก้าวต่อก้าวสู่พาณิชย์ 4.0
  (19 สิงหาคม 2562) 📍กระทรวงพาณิชย์
  ... See MoreSee Less

  View on Facebook

  3 weeks ago

  J P Accounting And Consultant Co., Ltd

  บริษัท เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับนักศึกษาเข้าโครการ ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

  ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563
  ... See MoreSee Less

  View on Facebook