Our services

01

บริการทำบัญชี (Accounting)

 • ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชีและระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมายกำหนดไว้
 • จัดทำสมุดบัญชีต่างๆ เช่น สมุดรายวันซื่อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่ายสมุดรายวันทั่วไปและบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี
 • บันทึกข้อมูลและทำการปรับปรุงรายการต่างๆตามความเหมาะสมโดยใช้ซอฟแวร์ที่ยอมรับกันทั่วไป
 • จัดทำงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบการเงินโดยครบถ้วนและถูกต้องได้แก่ ลูกหนี้เจ้าหนี้เงินสด เงินฝากธนาคาร ทะเบียนทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา
02

บริการภาษีอากรและกฎหมาย (Tax and Legal)

        เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรและกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษา และวางแผนกลยุทธ์แก่ลูกค้าให้เสียภาษีอย่างถูกต้องและประหยัดรวมทั้งการดำเนินธุรกิจให้ เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยจำแนกบริการได้ดังนี

 1. การวางแผนภาษีเงินได้
 2. การสอบทานทางภาษี
 3. การให้บริการจัดเตรียมและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
 4. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านภาษี
 5. จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
 6. จัดทำรายละเอียด เตรียมแนบภาษี พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
  – แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54)
  – แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30 และ ภ.พ. 36)
  – แบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
  – แบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)
  – แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50)
 7. ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในกรณีที่มีหนังสือเชิญพบ (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตาม)
03

บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory)

  บริการให้คำปรึกษาทางการเงินมีเป้าหมาย เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดใน การตัดสินใจลงทุน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของลูกค้าซึ่งประกอบด้วย

 • การควบรวมกิจการและการซื่อกิจการ
 • การวางแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
 • การจัดหาแหล่งทุนสำหรับโครงการ
 • การวิเคราะห์และประเมินมูลค่ากิจการ
 • การวิเคราะห์ผลกระทบทางบัญชีและภาษีจากโครงสร้างทางธุรกิจ
 • การตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตในองค์กร
04

บริการนำส่งประกันสังคมและยื่นหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือนพนักงาน

 • จัดทำรายละเอียด เตรียมแบบภาษี ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
 • จัดทำและเตรียมแบบพร้อมนำส่งประกันสังคม
 • แบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ ( สปส. 1-10)
 • แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ( สปส. 1-03)
 • แบบแจ้งพนักงานเข้า – ออก ( สปส. 1-03/1, สปส. 6-09)
 • ยื่นกองทุนเงินทดแทนประจำปี

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าบริการขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1 – 01)

05

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

 • การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ
 • การวางแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
 • การจัดหาแหล่งทุนสำหรับโครงการ
 • การวิเคราะห์และประเมินมูลค่ากิจการ
 • การวิเคราะห์ผลกระทบทางบัญชีและภาษีจากโครงสร้างทางธุรกิจ
 • การตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตในองค์กร

  06

  กฎหมาย

   • ประมวลรัษฎากร กฎหมายภาษีอากร
   • ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
   • ประมวลกฎหมายอาญา
   • กฎหมายแรงงาน

  07

  หนังสือพิมพ์รายวัน

        บริการลงโฆษณา ประกาศต่างๆ จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เชิญประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท แจ้งให้ชำระหนี้และไถ่ถอนจำนอง เลิกห้าง เลิกบริษัท ควบบริษัท ลดทุนงบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทจำกัด(มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผล ย้ายที่ทำการ ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ประกาศให้ลูกค้ามารับสิ่งของที่ซ่อม ประกาศขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี้ ฯลฯ

  Contact Us

  Graphic Map

  Contact Detail

  69/18 Moo 2 Banplub,

  Pak Kret , Nonthaburi 11120

  Telephone: (02)924-2668, (02)924-1870
  Mobile: 094-449-5453 ,093-926-9195
  Mobile: 090-959-2994
  Fax: (02)924-1868

  Email: jpacc_62@hotmail.com 
  Website: www.jpacc.co.th

  📣📣 คณะรัฐมนตรี มีมติในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ให้มีมาตรการช่วยเหลือ นายจ้าง / ลูกจ้าง / ผู้ประกันตน จากสถานการณ์ Covid-19 โดยใช้ 3 มาตรการ ดังนี้ 📣📣

  1. ลด อัตราเงินสมทบ (นายจ้างและผู้ประกันตน)🔥
  - นายจ้าง เหลืออัตรา 4%
  - ผู้ประกันตน มาตรา 33 เหลืออัตรา 1%
  - ผู้ประกันตน มาตรา 39 เหลืออัตรา 1.8%
  .
  2. ขยาย เวลาส่งเงินสมทบ (ของนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 🎉33,39)
  - สำหรับงวด มีนาคม - พฤษภาคม ออกไปอีก 3 เดือน
  .
  3. เพิ่ม สิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป) 😘
  ... See MoreSee Less

  View on Facebook

  🔥 กรมสรรพากร ประกาศ 🔥

  เพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลธรรมดา โดยการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5% ❤️

  #เจพีการบัญชีและที่ปรึกษา #ประกาศ #กรมสรรพากร #เพิ่มสภาพคล่อง #ลดอัตราภาษีหักณที่จ่าย
  ... See MoreSee Less

  View on Facebook

  จันทบุรี #สั่งปิดเพิ่มอีก‼️ ร้าน 7-Eleven และร้านสะดวกซื้ออื่นๆ ที่เปิด 24 ชม. ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส ที่เปิด 24 ชม.ทุกแห่ง*
  ให้ปิดตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 05.00 น. ของวันถัดไป
  .
  สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
  ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา
  .
  ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ฉบับที่ 5/2563 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563
  .
  ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563
  *ยกเว้นร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาล
  .
  หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  .
  สายด่วน COVID-19 ติดต่อ สอบถาม แจ้งข่าว
  08-9245-0140 , 06-3464-9883 หรือโทร 1422
  .
  ขอให้ชาวจันทบุรีทุกท่าน ระมัดระวังตัวเอง งดการออกที่ชุมชนและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียงในการติดเชื้อ
  .
  ใช้มาตรการ Social Distancing ใช้หน้ากากอนามัย เมื่อออกจากบ้าน ล้างมื้อบ่อยครั้ง เมื่อมีการสัมผัสจุดสัมผัสร่วม

  อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติและครอบครัวเรา
  เราจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน
  ... See MoreSee Less

  View on Facebook