Our services

01

บริการทำบัญชี (Accounting)

 • ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชีและระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมายกำหนดไว้
 • จัดทำสมุดบัญชีต่างๆ เช่น สมุดรายวันซื่อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่ายสมุดรายวันทั่วไปและบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี
 • บันทึกข้อมูลและทำการปรับปรุงรายการต่างๆตามความเหมาะสมโดยใช้ซอฟแวร์ที่ยอมรับกันทั่วไป
 • จัดทำงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบการเงินโดยครบถ้วนและถูกต้องได้แก่ ลูกหนี้เจ้าหนี้เงินสด เงินฝากธนาคาร ทะเบียนทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา
02

บริการภาษีอากรและกฎหมาย (Tax and Legal)

        เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรและกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษา และวางแผนกลยุทธ์แก่ลูกค้าให้เสียภาษีอย่างถูกต้องและประหยัดรวมทั้งการดำเนินธุรกิจให้ เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยจำแนกบริการได้ดังนี

 1. การวางแผนภาษีเงินได้
 2. การสอบทานทางภาษี
 3. การให้บริการจัดเตรียมและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
 4. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านภาษี
 5. จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
 6. จัดทำรายละเอียด เตรียมแนบภาษี พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
  – แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54)
  – แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30 และ ภ.พ. 36)
  – แบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
  – แบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)
  – แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50)
 7. ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในกรณีที่มีหนังสือเชิญพบ (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตาม)
03

บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory)

  บริการให้คำปรึกษาทางการเงินมีเป้าหมาย เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดใน การตัดสินใจลงทุน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของลูกค้าซึ่งประกอบด้วย

 • การควบรวมกิจการและการซื่อกิจการ
 • การวางแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
 • การจัดหาแหล่งทุนสำหรับโครงการ
 • การวิเคราะห์และประเมินมูลค่ากิจการ
 • การวิเคราะห์ผลกระทบทางบัญชีและภาษีจากโครงสร้างทางธุรกิจ
 • การตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตในองค์กร
04

บริการนำส่งประกันสังคมและยื่นหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือนพนักงาน

 • จัดทำรายละเอียด เตรียมแบบภาษี ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
 • จัดทำและเตรียมแบบพร้อมนำส่งประกันสังคม
 • แบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ ( สปส. 1-10)
 • แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ( สปส. 1-03)
 • แบบแจ้งพนักงานเข้า – ออก ( สปส. 1-03/1, สปส. 6-09)
 • ยื่นกองทุนเงินทดแทนประจำปี

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าบริการขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1 – 01)

05

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

 • การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ
 • การวางแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
 • การจัดหาแหล่งทุนสำหรับโครงการ
 • การวิเคราะห์และประเมินมูลค่ากิจการ
 • การวิเคราะห์ผลกระทบทางบัญชีและภาษีจากโครงสร้างทางธุรกิจ
 • การตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตในองค์กร

  06

  กฎหมาย

   • ประมวลรัษฎากร กฎหมายภาษีอากร
   • ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
   • ประมวลกฎหมายอาญา
   • กฎหมายแรงงาน

  07

  หนังสือพิมพ์รายวัน

        บริการลงโฆษณา ประกาศต่างๆ จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เชิญประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท แจ้งให้ชำระหนี้และไถ่ถอนจำนอง เลิกห้าง เลิกบริษัท ควบบริษัท ลดทุนงบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทจำกัด(มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผล ย้ายที่ทำการ ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ประกาศให้ลูกค้ามารับสิ่งของที่ซ่อม ประกาศขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี้ ฯลฯ

  Contact Us

  Graphic Map

  Contact Detail

  69/18 Moo 2 Banplub,

  Pak Kret , Nonthaburi 11120

  Telephone: (02)924-2668, (02)924-1870
  Mobile: 094-449-5453 ,093-926-9195
  Mobile: 090-959-2994
  Fax: (02)924-1868

  Email: jpacc_62@hotmail.com 
  Website: www.jpacc.co.th

  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

  ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

  ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างบริษัท เจ พี การบัญชี และที่ปรึกษา จำกัด
  ... See MoreSee Less

  View on Facebook

  สิทธิประโยชน์ทางภาษีส่งเสริมการออมระยะยาว เป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนที่ต้องการวางแผนการเงินระยะยาว 💵💵😉 ... See MoreSee Less

  View on Facebook

  1 week ago

  J P Accounting And Consultant Co., Ltd

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการ กรมพัฒน์ฯ สร้างความเป็นมืออาชีพ โดยใช้ธรรมาภิบาล แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

  อ่านเพิ่มเติม >> gnews.apps.go.th/news?news=51184รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งเร่งพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้มีความเป็นมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล หวังผลักดันให้เกิดธุรกิจสีขาวทั้งระบบ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
  อ่านต่อได้ที่...วีรศักดิ์ 'สั่งการ’ กรมพัฒน์ฯ ใช้ธรรมาภิบาลสร้างความเป็นมืออาชีพแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
  gnews.apps.go.th/news?news=51184

  #วีรศักดิ์ดูแล
  #WeerasakTakeCare
  ... See MoreSee Less

  View on Facebook