Our services

01

บริการทำบัญชี (Accounting)

 • ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชีและระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมายกำหนดไว้
 • จัดทำสมุดบัญชีต่างๆ เช่น สมุดรายวันซื่อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่ายสมุดรายวันทั่วไปและบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี
 • บันทึกข้อมูลและทำการปรับปรุงรายการต่างๆตามความเหมาะสมโดยใช้ซอฟแวร์ที่ยอมรับกันทั่วไป
 • จัดทำงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบการเงินโดยครบถ้วนและถูกต้องได้แก่ ลูกหนี้เจ้าหนี้เงินสด เงินฝากธนาคาร ทะเบียนทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา
02

บริการภาษีอากรและกฎหมาย (Tax and Legal)

        เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรและกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษา และวางแผนกลยุทธ์แก่ลูกค้าให้เสียภาษีอย่างถูกต้องและประหยัดรวมทั้งการดำเนินธุรกิจให้ เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยจำแนกบริการได้ดังนี

 1. การวางแผนภาษีเงินได้
 2. การสอบทานทางภาษี
 3. การให้บริการจัดเตรียมและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
 4. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านภาษี
 5. จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
 6. จัดทำรายละเอียด เตรียมแนบภาษี พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
  – แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54)
  – แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30 และ ภ.พ. 36)
  – แบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
  – แบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)
  – แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50)
 7. ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในกรณีที่มีหนังสือเชิญพบ (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตาม)
03

บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory)

  บริการให้คำปรึกษาทางการเงินมีเป้าหมาย เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดใน การตัดสินใจลงทุน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของลูกค้าซึ่งประกอบด้วย

 • การควบรวมกิจการและการซื่อกิจการ
 • การวางแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
 • การจัดหาแหล่งทุนสำหรับโครงการ
 • การวิเคราะห์และประเมินมูลค่ากิจการ
 • การวิเคราะห์ผลกระทบทางบัญชีและภาษีจากโครงสร้างทางธุรกิจ
 • การตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตในองค์กร
04

บริการนำส่งประกันสังคมและยื่นหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือนพนักงาน

 • จัดทำรายละเอียด เตรียมแบบภาษี ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
 • จัดทำและเตรียมแบบพร้อมนำส่งประกันสังคม
 • แบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ ( สปส. 1-10)
 • แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ( สปส. 1-03)
 • แบบแจ้งพนักงานเข้า – ออก ( สปส. 1-03/1, สปส. 6-09)
 • ยื่นกองทุนเงินทดแทนประจำปี

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าบริการขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1 – 01)

05

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

 • การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ
 • การวางแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
 • การจัดหาแหล่งทุนสำหรับโครงการ
 • การวิเคราะห์และประเมินมูลค่ากิจการ
 • การวิเคราะห์ผลกระทบทางบัญชีและภาษีจากโครงสร้างทางธุรกิจ
 • การตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตในองค์กร

  06

  กฎหมาย

   • ประมวลรัษฎากร กฎหมายภาษีอากร
   • ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
   • ประมวลกฎหมายอาญา
   • กฎหมายแรงงาน

  07

  หนังสือพิมพ์รายวัน

        บริการลงโฆษณา ประกาศต่างๆ จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เชิญประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท แจ้งให้ชำระหนี้และไถ่ถอนจำนอง เลิกห้าง เลิกบริษัท ควบบริษัท ลดทุนงบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทจำกัด(มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผล ย้ายที่ทำการ ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ประกาศให้ลูกค้ามารับสิ่งของที่ซ่อม ประกาศขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี้ ฯลฯ

  Contact Us

  Graphic Map

  Contact Detail

  69/18 Moo 2 Banplub,

  Pak Kret , Nonthaburi 11120

  Telephone: (02)924-2668, (02)924-1870
  Mobile: 094-449-5453 ,093-926-9195
  Mobile: 090-959-2994
  Fax: (02)924-1868

  Email: jpacc_62@hotmail.com 
  Website: www.jpacc.co.th

  21 hours ago

  J P Accounting And Consultant Co., Ltd

  งบการเงินบอกอะไรเราได้บ้าง
  .
  กิจการทุกกิจการ เกิดขึ้นจากพื้นฐานของการแลกเปลี่ยน ซื้อขายสินค้าและบริการ
  เพื่อให้รู้และเข้าใจถึงความเป็นไปของกิจการ จึงต้องมีการ ‘บันทึก’ สิ่งที่เกิดขึ้น
  .
  ถ้าเป็นกิจการเล็กๆ ก็มีรูปแบบของการบันทึกไม่มาก เช่น
  รายรับ รายจ่าย หนี้สิน ลูกหนี้
  แต่ถ้าหากกิจการนั้นมีขนาดใหญ่ รายการบันทึกก็จะซับซ้อนมากขึ้น
  .
  จึงต้องมีการกำหนดวิธีการบันทึก
  รวมถึงการจัดแสดงงบการเงินให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันอย่างสากล
  .
  ปัจจุบัน งบการเงินที่ใช้แสดงข้อมูลของแต่ละกิจการ มีทั้งหมด 4 งบ คือ
  .
  งบแสดงฐานะทางการเงิน (Statement of Financial Position)

  ส่วนประกอบ
  .
  หลักการของงบแสดงฐานะทางการเงิน หรือที่มีชื่อเล่นว่างบดุล
  ก็คือสมการง่ายๆ จากสามส่วนหลักในงบดุล ก็คือ “สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ”
  - สินทรัพย์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ สินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
  - หนี้สิน แบ่งออกเป็น หนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินไม่หมุนเวียน
  - ส่วนของเจ้าของ หมายถึงมูลค่าของสินทรัพย์หลังหักหนี้สิน
  .
  บอกอะไรได้บ้าง
  1. ความแข็งแกร่งของธุรกิจ หรือนัยยะของการเปลี่ยนแปลง
  2. แหล่งที่มาของเงิน

  งบกำไรขาดทุน (Statement of Comprehensive Income)
  .
  ส่วนประกอบ
  .
  งบกำไรขาดทุน มีส่วนประกอบหลักคือ รายได้ ค่าใช้จ่าย
  และกำไร/ขาดทุน ซึ่งคำนวณจากรายได้และค่าใช้จ่ายหักกลบกันนั่นเอง
  .
  บอกอะไรได้บ้าง
  1. ความสามารถในการทำกำไร
  2. โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่าย

  งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)
  .
  ส่วนประกอบ
  .
  เป็นการแสดงเงินสดที่เพิ่มขึ้น / ลดลงสุทธิในระหว่างงวดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่
  - กิจกรรมดำเนินงาน: กระแสเงินสดที่เกิดจากการดำเนินงานปกติของกิจการ เช่น การขายสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นกระแสเงินสดที่จะสะท้อนให้เห็นผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกิจกรรมดำเนินงาน
  - กิจกรรมการลงทุน: เป็นกระแสเงินสดที่เกิดจากการได้มาและจ่ายไปจากสินทรัพย์ระยะยาว ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานปกติ
  - กิจกรรมการจัดหาเงิน: เป็นกิจกรรมการได้มาและจ่ายไปของเงินสดที่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของและส่วนของการกู้ยืม
  .
  โดยแต่ละกิจกรรมจะแยกย่อย ว่าใช้จ่ายไปกับส่วนไหนบ้าง เช่น ค่าจ้าง ค่าเช่า
  ค่าซื้อสินค้า ค่าบำรุงรักษา ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ
  .
  บอกอะไรได้บ้าง
  .
  1. เงินไหลไปมาอย่างไร
  2. บ่งบอกสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ ความสามารถในการชำระหนี้

  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (Statement of Changes in Equity)
  .
  ส่วนประกอบ
  .
  ประกอบด้วย การแสดงมูลค่าหุ้นพื้นฐานตามราคาจดทะเบียน
  มูลค่าของหุ้นที่เกิดขึ้นตามราคาตลาด ผลกำไรของบริษัท และเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้น
  .
  บอกอะไรได้บ้าง
  .
  1. แสดงการเคลื่อนไหวของทุน
  2. การจ่ายเงินปันผล
  .

  ที่มา:
  themomentum
  finnomena
  efinancethai
  ... See MoreSee Less

  View on Facebook

  *** Check List ก่อนยื่น ภ.ง.ด. 94 ***

  ใครต้องยื่นบ้าง เช็คลิสต์ กันได้เลยจ้าา ( อย่าลืมยื่นกันนะจ๊ะ )

  * ยื่นผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ก.ย. 62 *
  * ย่ืนผ่านอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 ต.ค. 62 *

  cr. www.facebook.com/RevenueDepartment/photos/a.195554743806681/2882397645122364/?type=3&theater
  ... See MoreSee Less

  View on Facebook

  ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสัมนาในหัวข้อ
  " TFRS for NPAEs ในปัจจุบัน "
  สามารถเช็ควันเวลาและสถานที่ได้เลย
  ... See MoreSee Less

  View on Facebook