COntact US

ติดต่อเรา

กรุณากรอกแบบฟอร์มสำหรับสอบถามข้อมูล

Contact Us

Graphic Map

Contact Detail

69/18 Moo 2 Banplub,

Pak Kret , Nonthaburi 11120

Telephone: (02)924-2668, (02)924-1870
Mobile: 094-449-5453 ,093-926-9195
Mobile: 090-959-2994
Fax: (02)924-1868

Email: jpacc_62@hotmail.com 
Website: www.jpacc.co.th

21 hours ago

J P Accounting And Consultant Co., Ltd

งบการเงินบอกอะไรเราได้บ้าง
.
กิจการทุกกิจการ เกิดขึ้นจากพื้นฐานของการแลกเปลี่ยน ซื้อขายสินค้าและบริการ
เพื่อให้รู้และเข้าใจถึงความเป็นไปของกิจการ จึงต้องมีการ ‘บันทึก’ สิ่งที่เกิดขึ้น
.
ถ้าเป็นกิจการเล็กๆ ก็มีรูปแบบของการบันทึกไม่มาก เช่น
รายรับ รายจ่าย หนี้สิน ลูกหนี้
แต่ถ้าหากกิจการนั้นมีขนาดใหญ่ รายการบันทึกก็จะซับซ้อนมากขึ้น
.
จึงต้องมีการกำหนดวิธีการบันทึก
รวมถึงการจัดแสดงงบการเงินให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันอย่างสากล
.
ปัจจุบัน งบการเงินที่ใช้แสดงข้อมูลของแต่ละกิจการ มีทั้งหมด 4 งบ คือ
.
งบแสดงฐานะทางการเงิน (Statement of Financial Position)

ส่วนประกอบ
.
หลักการของงบแสดงฐานะทางการเงิน หรือที่มีชื่อเล่นว่างบดุล
ก็คือสมการง่ายๆ จากสามส่วนหลักในงบดุล ก็คือ “สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ”
- สินทรัพย์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ สินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- หนี้สิน แบ่งออกเป็น หนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินไม่หมุนเวียน
- ส่วนของเจ้าของ หมายถึงมูลค่าของสินทรัพย์หลังหักหนี้สิน
.
บอกอะไรได้บ้าง
1. ความแข็งแกร่งของธุรกิจ หรือนัยยะของการเปลี่ยนแปลง
2. แหล่งที่มาของเงิน

งบกำไรขาดทุน (Statement of Comprehensive Income)
.
ส่วนประกอบ
.
งบกำไรขาดทุน มีส่วนประกอบหลักคือ รายได้ ค่าใช้จ่าย
และกำไร/ขาดทุน ซึ่งคำนวณจากรายได้และค่าใช้จ่ายหักกลบกันนั่นเอง
.
บอกอะไรได้บ้าง
1. ความสามารถในการทำกำไร
2. โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่าย

งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)
.
ส่วนประกอบ
.
เป็นการแสดงเงินสดที่เพิ่มขึ้น / ลดลงสุทธิในระหว่างงวดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่
- กิจกรรมดำเนินงาน: กระแสเงินสดที่เกิดจากการดำเนินงานปกติของกิจการ เช่น การขายสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นกระแสเงินสดที่จะสะท้อนให้เห็นผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกิจกรรมดำเนินงาน
- กิจกรรมการลงทุน: เป็นกระแสเงินสดที่เกิดจากการได้มาและจ่ายไปจากสินทรัพย์ระยะยาว ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานปกติ
- กิจกรรมการจัดหาเงิน: เป็นกิจกรรมการได้มาและจ่ายไปของเงินสดที่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของและส่วนของการกู้ยืม
.
โดยแต่ละกิจกรรมจะแยกย่อย ว่าใช้จ่ายไปกับส่วนไหนบ้าง เช่น ค่าจ้าง ค่าเช่า
ค่าซื้อสินค้า ค่าบำรุงรักษา ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ
.
บอกอะไรได้บ้าง
.
1. เงินไหลไปมาอย่างไร
2. บ่งบอกสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ ความสามารถในการชำระหนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (Statement of Changes in Equity)
.
ส่วนประกอบ
.
ประกอบด้วย การแสดงมูลค่าหุ้นพื้นฐานตามราคาจดทะเบียน
มูลค่าของหุ้นที่เกิดขึ้นตามราคาตลาด ผลกำไรของบริษัท และเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้น
.
บอกอะไรได้บ้าง
.
1. แสดงการเคลื่อนไหวของทุน
2. การจ่ายเงินปันผล
.

ที่มา:
themomentum
finnomena
efinancethai
... See MoreSee Less

View on Facebook

*** Check List ก่อนยื่น ภ.ง.ด. 94 ***

ใครต้องยื่นบ้าง เช็คลิสต์ กันได้เลยจ้าา ( อย่าลืมยื่นกันนะจ๊ะ )

* ยื่นผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ก.ย. 62 *
* ย่ืนผ่านอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 ต.ค. 62 *

cr. www.facebook.com/RevenueDepartment/photos/a.195554743806681/2882397645122364/?type=3&theater
... See MoreSee Less

View on Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสัมนาในหัวข้อ
" TFRS for NPAEs ในปัจจุบัน "
สามารถเช็ควันเวลาและสถานที่ได้เลย
... See MoreSee Less

View on Facebook