About US

บริษัท เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด

 เป็นสำนักงานบัญชีที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านการให้บริการที่เกี่ยวกับวิชาชีพ บัญชี เช่น ด้านที่ปรึกษา ด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชีภายใน ด้านการตรวจสอบภายนอก ด้านการบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อย่าง เคร่งครัด เช่น ความโปร่งใส่ ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวัง รอบครอบ การรักษาความลับของลูกค้า มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ความรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ

ประวัติบริษัท

      กิจการก่อตั้งใน ปี 2537 ได้ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร จนถึง ปี พ.ศ. 2540 ได้จดทะเบียนบริษัทจำกัดชื่อ บริษัท สำนักงาน เจ พี การบัญชีและ ทนายความ จำกัด และต่อมา ได้จดทะเบียนบริษัทใหม่ชื่อ บริษัท เจ พี การบัญชีและทีปรึกษา จำกัด ในปี 2552 เป็นต้นมา โดยความตั้งใจที่จะเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำ นำเสนอข้อมูล รายงานผลทางบัญชีและภาษีอากร ให้เป็นใน เชิงรุก ที่ต้องการให้บัญชีสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ทันต่อเวลา เพื่อช่วยแสดงความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะในการบริหารงานและการลงทุนให้แก่ลูกค้าได้
      บริษัท เจ พี การบัญชีและทีปรึกษา จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านธุรกิจครบวงจร ปรัชญาของบริษัทคือการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งภายในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในบริการหลักๆ : การบัญชี การบัญชีภาษีอากร ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายทางธุรกิจ บริหารงานบุคคล และให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

นโยบายคุณภาพบริการสำนักงานบัญชี

         1. เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานโดยรวมมีความมุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพบริการสำนักงานบัญชีอย่างต่อเนื่อง กรรมการบริหารของสำนักงานมีหน้าที่ ประชุมทบทวน กำหนด หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพบริการที่ดีเป็นระยะๆ โดยต้องไม่เกินทุกๆ 1 ปี รวมถึงชี้แจงสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกันอย่างทั่วถึง ไปยังพนักงานทุกคน ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ สอดคล้องไปกับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ ที่มีความมุ่งมั่น ที่จะให้บริการด้านบัญชีอย่างมีคุณภาพ บริการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจน ดูแลการเสียภาษีของลูกค้าให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า สำนักงานมีความตระหนักดีว่า การที่จะผลิตงานบริการให้มีคุณภาพ อย่างสมํ่าเสมอได้นอกเหนือจากการตรวจสอบและควบคุมการจัดทำบัญชีอย่างเข้มงวดแล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องมีระบบการบริหารคุณภาพที่ดีเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สำนักงานจึงตัดสินใจและมีความมุ่งมั่น ในการยื่นคำขอรับหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อที่จะนำข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีเป็นแนวทางในการบริหารงานของบริษัท เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ บริหารงานคุณภาพ

         2. นโยบาย และวัตถุประสงค์ของ บริษัท เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด ประจำปี มีดังนี้

“บริษัทเรามุ่งมั่นความเป็นเลิศทางด้านบริการ บนพื้นฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี” 
“Our company strives for excellence in the service On the basic of the accounting progression ethics”

          ความมุ่งมั่น หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำหน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสำเร็จตาม เป้าหมาย ซึ่งผู้ที่มีลักษณะดังกล่าวต้องมีความมุ่งมั่น และแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการ ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ได้มาซึ่งความภาคภูมิใจในผลงาน 

          พื่นฐานของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี หมายถึง แนวคิดหรือหลักการสำคัญของจรรยาบรรณ สำหรับวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย หลักการพื้นฐาน ดังกล่าวแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ แสดงภายใต้หมวดที่ 2 ถึง หมวดที่ 7 ในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19 ดังนี้
           หมวดที่ 2 ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
           หมวดที่ 3 ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
           หมวดที่ 4 การรักษาความลับ
           หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ
           หมวดที่ 6 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคล หรือ นิติบุคคล ที่ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ให้
           หมวดที่ 7 ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่ว ไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อแสดงถึงมาตรฐานการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า
  2. เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลซึ่งได้ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นระบบและมีระเบียบ
  3. เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานให้กับลูกค้า
  4. เพื่อแสดงมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทที่สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  5. เพื่อให้สำนักงานมีความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับของลูกค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมาตรฐานให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคุณภาพของกรม พัฒนาธุรกิจการค้า
  6. เพื่อได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น การฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่ทางกรมฯจัดขึ่นเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถที่เข้าใจได้และ สามารถนำมาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
  7. เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพบัญชีให้กับลูกค้า โดยจะเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการในการสร้าง ความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
  8. เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานให้กับลูกค้า

Contact Us

Graphic Map

Contact Detail

69/18 Moo 2 Banplub,

Pak Kret , Nonthaburi 11120

Telephone: (02)924-2668, (02)924-1870
Mobile: 094-449-5453 ,093-926-9195
Mobile: 090-959-2994
Fax: (02)924-1868

Email: jpacc_62@hotmail.com 
Website: www.jpacc.co.th

📣📣 คณะรัฐมนตรี มีมติในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ให้มีมาตรการช่วยเหลือ นายจ้าง / ลูกจ้าง / ผู้ประกันตน จากสถานการณ์ Covid-19 โดยใช้ 3 มาตรการ ดังนี้ 📣📣

1. ลด อัตราเงินสมทบ (นายจ้างและผู้ประกันตน)🔥
- นายจ้าง เหลืออัตรา 4%
- ผู้ประกันตน มาตรา 33 เหลืออัตรา 1%
- ผู้ประกันตน มาตรา 39 เหลืออัตรา 1.8%
.
2. ขยาย เวลาส่งเงินสมทบ (ของนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 🎉33,39)
- สำหรับงวด มีนาคม - พฤษภาคม ออกไปอีก 3 เดือน
.
3. เพิ่ม สิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป) 😘
... See MoreSee Less

View on Facebook

🔥 กรมสรรพากร ประกาศ 🔥

เพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลธรรมดา โดยการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5% ❤️

#เจพีการบัญชีและที่ปรึกษา #ประกาศ #กรมสรรพากร #เพิ่มสภาพคล่อง #ลดอัตราภาษีหักณที่จ่าย
... See MoreSee Less

View on Facebook

จันทบุรี #สั่งปิดเพิ่มอีก‼️ ร้าน 7-Eleven และร้านสะดวกซื้ออื่นๆ ที่เปิด 24 ชม. ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส ที่เปิด 24 ชม.ทุกแห่ง*
ให้ปิดตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 05.00 น. ของวันถัดไป
.
สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา
.
ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ฉบับที่ 5/2563 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563
.
ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563
*ยกเว้นร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาล
.
หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
สายด่วน COVID-19 ติดต่อ สอบถาม แจ้งข่าว
08-9245-0140 , 06-3464-9883 หรือโทร 1422
.
ขอให้ชาวจันทบุรีทุกท่าน ระมัดระวังตัวเอง งดการออกที่ชุมชนและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียงในการติดเชื้อ
.
ใช้มาตรการ Social Distancing ใช้หน้ากากอนามัย เมื่อออกจากบ้าน ล้างมื้อบ่อยครั้ง เมื่อมีการสัมผัสจุดสัมผัสร่วม

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติและครอบครัวเรา
เราจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน
... See MoreSee Less

View on Facebook